Upravit stránku

Montážní návod FV AQUA

Použití systému

Systém FV AQUA PPR a PP-RCT umožňuje realizace rozvodů v obytných domech, administrativních a veřejných budovách, v průmyslu i v zemědělství.

Je určen pro dopravu studené a teplé vody a při dodržení předepsaných pravidel i pro ústřední vytápění. Pro jednotlivé aplikace je potřeba zvolit vhodný druh trubky s odpovídajícími parametry mezní provozní teploty a tlaku. Systém FV AQUA nabízí potrubí PPR, PP-RCT HOT, PP-RCT UNI, PP-RCT FASER a PP-RCT STABIOXY.

Systém lze použít i pro vzduchové rozvody. Možnost vedení jiných kapalných, plynných či pevných látek je nutno posoudit v každém konkrétním případě.

Všechny trubky lze spojit uceleným sortimentem tvarovek PPR spojovaných polyfúzním svářením (do průměru 125mm) nebo svářením natupo (průměry od 160mm).

Rozvody vody

Systém je možno použít pro všechna potrubí vnitřního vodovodu (studená voda, užitková voda, teplá voda, teplá voda pro cirkulaci). Pro plastový potrubní systém je předpokládaná životnost 50 let při správné volbě materiálu, typu trubky a správné aplikaci.

Typ trubky v závislosti na systému ohřevu teplé vody a regulaci její teploty volí projektant. V rozvodech teplé vody se předpokládá max. teplota vody v místě výtokové baterie 57°C jako ochrana proti opaření a v samotných rozvodech mož- nost krátkodobého přehřívání teplé vody na vyšší teploty (70°C) v místě ohřevu z hygienicých důvodů, zejména likvidace patogenních organismů.

Rozvody topení

Při posuzování vhodnosti použití konkrétního druhu trubky pro vytápění je nutné použít hodnotu vstupní výpočtové teploty otopné vody, což je nejvyšší teplota, která se v soustavě vyskytuje. Projektant soustavy vytápění ji volí v závislosti na požadované teplotě na vstupu do otopných těles, podle technických možností zdroje tepla a typu expanzní nádoby.

Při instalaci plastového potrubí za kotlem nebo bojlerem doporučujeme z hlediska ochrany při přehřátí systému nainstalovat za kotel či bojler 1,5 – 2 m kovového potrubí.

Způsoby vedení potrubí pro rozvody vody a vytápění jsou shodné. Základními požadavky jsou zabezpečení mechanické ochrany potrubí a zajištění podpory potrubí a kompenzace dilatace.

Potrubí lze vést:

  • v drážkách stěn
  • v instalačních příčkách (předstěnová montáž)
  • v podlahách, stropech
  • podél stěn (volně nebo v krytech)
  • v instalačních šachtách a kanálech
  • pod omítkou
  • v sádrokartonových příčkách a podhledech

Vedení potrubí mimo objekt je nutno posoudit dle konkrétních podmínek.

2. MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

2.1. Upozornění

Pro montáž lze použít jen prvky, které nebyly při dopravě a skladování poškozeny a znečištěny.

Minimální teplota pro montáž plastových rozvodů je s ohledem na svařování +5°C. Při nižších teplotách se obtížně zajištují podmínky pro vytvoření kvalitních spojů.

Po celou dobu montáže a dopravy se musí prvky plastového systému chránit před nárazy, údery, padajícím materiálem a před ostatními způsoby mechanického poškození.

Ohýbání potrubí se provádí bez nahřívání při teplotě minimálně +15°C. Pro trubky průměru 16 – 32 mm platí, že minimální poloměr ohybu je 8x průměr potrubí (D).

Je nepřípustné ohýbat potrubí za pomoci ohřívání otevřeným plamenem nebo horkým vzduchem.

Křížení potrubí se provádí speciálními tvarovkami pro tento účel.

Spojování plastových částí se provádí polyfúzním svařováním, dále svařováním pomocí elektrotvarovek a svařováním natupo. Při svařování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojování je třeba dodržet přesně postup a použít vhodné nástroje.

Pro trvalé závitové spoje je třeba použít tvarovky s kovovým závitem. Řezání závitů na plastové prvky je zakázáno. Závity se těsní teflonovou páskou, těsnicí nití nebo speciálními těsnícími tmely.

Pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na možný přenos tepla do tvarovky spojovat pájením nebo svařováním.

Pro dočasné nebo krátkodobé uzavření nástěnných kolen, případně univerzální- ho nástěnného kompletu před montáží výtokových armatur, doporučujeme použít plastové zátky (plastové zátky jsou určeny pouze pro dočasné použití – např. tlaková zkouška). Pro dlouhodobé uzavření musí být použity zátky s kovovým závitem.

2.2 Délková roztažnost a smrštování

Rozdíl teplot při montáži a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odlišnou teplotou než byla teplota při montáži, způsobuje délkové změny – prodloužení nebo zkrácení (Δl).

Δl = α · L · t [mm]

Δl ... délková změna [mm]
α ... součinitel teplotní délkové roztažnosti [mm/m °C], pro návrh celoplastové trubky PP-R a PP-RCT α = 0,15 | pro STABIOXY a FASER α = 0,05
L ... výpočtová délka (vzdálenost dvou sousedních pevných bodů v přímce) [m]
t ... rozdíl teplot při montáži a při provozu [°C]

LS = k · √ (D · Δl) [mm]

LS ... volná kompenzaãní délka
k ... materiálová konstanta, pro PPR k = 20
D ... vnější průměr potrubí [mm]
Δl ... délková změna [mm] vypočtená z předchozího vzorce

U kompenzátor

PB - pevný bod
KU - kluzné uložení
L - výpočtová délka potrubí
Ls - kompenzační délka
Δl - délková změna
LK - šířka kompenzátoru

Lk = 2 · Δl + 150 [mm] a zároveň Lk ≥ 10·D

LK ... šířka kompenzátoru
Δl ... délková změna [mm]
D ... vnější průměr potrubí

Vhodný způsob kompenzace: potrubí se odkloní ve směru kolmém na původní trasu a na této kolmici se ponechá volná kompenzační délka (označení LS), která zajistí, že při dilatování přímé trasy nevzniknou podstatná přídavná tlaková a tahová napětí ve stěně trubky. Kompenzační délka Ls závisí na vypočteném prodloužení (zkrácení) trasy, materiálu a průměru potrubí.

Pro kompenzaci délkových změn se u polypropylénu využívá ohebnosti materiálu. Kromě kompenzace v ohybu potrubní trasy se využívá ohybových „U“ kompenzátorů a kompenzačních smyček.

Hodnotu délkové změny Δl lze též odečíst z grafů.

FV PPR kompenzační smyčka

Před svařením FV PPR kompenzační smyčky ji stlačte ve směru šipek a svařujte ji stlačenou o vypočtenou hodnotu Δl.

PB pevný bod
KU kluzné uložení
L výpočtová délka potrubí

Příklad kompenzace změnou trasy přizpůsobené stavební konstrukci

„U“ kompenzátor

Vypočtenou volnou délkou Ls se rozumí délka bez jakýchkoliv pevných podpor či závěsů, které by bránily dilataci. Volná délka Ls by neměla překročit max. vzdálenost podpor v závislosti na průměru potrubí a teplotě média.

Délkové prodloužení: celoplastové trubky PPR a PP-RCT

Příklad: L = 8 m, Δt = 46 °C

Délkové prodloužení: trubky STABIOXY a FASER

Příklad: L = 10 m, Δt = 40 °C

2.3. Vzdálenosti podpor potrubí

Důsledné uchycení plastového potrubí je závislé hlavně na délkové roztažnosti materiálu. Vzájemná vzdálenost podpor potrubí závisí na provozních podmínkách, materiálu potrubí, hmotnosti potrubí a hmotnosti dopravovaného média. Celkovou délku potrubí je potřebné rozdělit do jednotlivých částí - dilatačních úseků, ve kterých je umožněno roztažení, nebo kontrakce. Dilatační úseky ohraničují pevné body PB. Mezi pevnými body je potrubí uloženo na kluzných uloženích KU. Vzdálenosti podpor pro jednotlivé druhy trubek je v následujících tabulkách.

Maximální vzdálenost podpor celoplastových trubek FV PP-RCT UNI pro vodorovné potrubí.
Maximální vzdálenost podpor celoplastových trubek FV PPR CLASSIC S3,2 SDR7,4 (PN 16) a FV PP-RCT HOT S3,2 SDR7,4 pro vodorovné potrubí.
Maximální vzdálenost podpor trubek FV PPR CLASSIC S2,5 SDR6 (PN20) pro vodorovné potrubí.
Maximální vzdálenost podpor vícevrstvých trubek FV PP-RCT FASER COOL pro vodorovné potrubí.
Maximální vzdálenost podpor vícevrstvých trubek FV PP-RCT FASER HOT a FV PP-RCT STABIOXY pro vodorovné potrubí.
Pro svislá potrubí všech druhů trubek se maximální vzdálenosti podpor násobí koeficientem 1,3.

2.4 Uchycení potrubí

Pro vedení potrubní trasy je nutné respektovat materiál rozvodů, tzn. především délkovou teplotní roztažnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a způsob spojování. Uchycování rozvodů se provádí tak, aby byly rozlišeny pevné body (PB) a kluzná uložení (KU) pro předpokládanou délkovou změnu potrubí.

KU v ohybu potrubí
KU v ohybu potrubí
KU v místě odbočky
KU v místě odbočky
KU v místě osazení armatury na potrubí
KU v místě osazení armatury na potrubí
PB pomocí pevne stažených objímek (pouze u horizontálního potrubí)
PB pomocí pevne stažených objímek (pouze u horizontálního potrubí)
PB uchycením u tvarovky
PB uchycením u tvarovky
KU volnou objímkou
KU volnou objímkou

Použití plastových objímek na studené vodě

Vhodné pro rozvod studené vody
Vhodné pro rozvod studené vody

Použití plastových objímek na studené vodě

U teplé vody se objímka instaluje pres izolaci o dimenzi vetší
U teplé vody se objímka instaluje pres izolaci o dimenzi vetší

Další způsoby uložení plastového potrubí

Položením potrubí do volného žlabu
Položením potrubí do volného žlabu
Vedením potrubí v izolaci pod omítkou
Vedením potrubí v izolaci pod omítkou

Vedení potrubí

Potrubí je potřeba montovat se spádem minimálně 0,5 % k nejnižším místům, kde je umožněno jeho vypuštění samostatným vypouštěním nebo uzavíracími
ventily s odvodněním.

Potrubí musí byt rozděleno na samostatně uzavíratelné části. Pro uzavírání se používají přímé ventily nebo plastové kohouty, pro instalaci pod omítkou se používají pod omítkové ventily nebo kohouty. Před namontováním prvku je nutné vyzkoušet schopnost uzavírání.

Pro ukončení potrubí pod omítkou v místě montáže mísící výtokové armatury se doporučuje použít FV PPR nástěnný komplet (dvojnástěnka), kde je rozteč
závitů posunuta tak, aby případným vychýlením z horizontální osy mohl být rozvod vyrovnán pomocí etážek. Novinkou jsou FV PPR kolena s kovovým závitem
vnitřním UNI, které spolu s podložkou DUO nebo MONO tvoří variantu nástěnných kolen a dvojitého nástěnného kolena se stavitelnou roztečí. Pro montáž pod
sádrokartón, jsou určeny FV PPR nástěnné kolena pro sádrokarton.

Při vedení vodovodního potrubí v instalačních příčkách je nutné zajistit polohu potrubí vhodným uchycením, např. systémem kovových objímek s podpůrnými
prvky. Potrubí musí být vedeno s možností dilatace a izolováno.

Při vedení vodovodního potrubí v podlahových nebo stropních konstrukcích se používají na potrubí ohebné plastové chráničky (z polyetylenu), které zajistí mechanickou ochranu potrubí a zároveň vzduchová mezera mezi potrubím a chráničkou vytváří tepelnou izolaci. Volně vedené plastové potrubí je třeba opatřit
kvalitní izolací (pokud bude například potrubí studené vody vedeno volně po stěně ve vytápěné místnosti, je velké nebezpečí kondenzace vlhkosti na stěně
potrubí). Potrubí může být vedeno volně po stěně jen v prostorách, kde není nebezpečí mechanického poškození potrubí provozem.

2.5 Vedení stoupacího potrubí

Na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů (PB), kluzných uložení (KU) a na vytvoření vhodného způsobu kompenzace. Kompenzace
se na stoupacích potrubích zajišťuje buď kluzným uložením na patě stoupačky nebo použitím kompenzační smyčky.

Montážní předpis

Pokud je třeba rozdělit stoupačku na více dilatačních úseků, provede se toto umístěním pevných bodů. Pevný bod na stoupacím potrubí se instaluje pod
a nad T-kusem u odbočky nebo u nátrubku v místě spojení potrubí, čímž se zároveň zabrání padání stoupačky. Mezi pevnými body musí být pak umožněna
dilatace potrubí. Při odbočování připojovacího potrubí je třeba zohlednit dilataci stoupačky:

Dostatecnou vzdáleností stoupacky od prostupu stenou
Dostatečnou vzdáleností stoupačky od prostupu stěnou

Trubky STABIOXY a FASER mají 3x menší roztažnost a větší tuhost než celoplastové trubky. Trubky lze proto namontovat stejným, výše popsaným principem
jako potrubí celoplastové, tedy s klasickým postupem řešení kompenzací, kdy bude využito možné větší vzdálenosti podpor a dilatační a kompenzační délky
budou výrazně menší. Při vedení v drážce lze také využít tzv. tuhé montáže - na potrubí se montují pevné body tak, že se tepelná roztažnost převádí do materiálu
potrubí a neprojeví se. Předpokladem této montáže jsou objímky, které budou schopny potrubí skutečně udržet a budou dostatečně pevně ukotveny.

2.6 Spojování do systému

Potrubní systém lze spojovat svařováním nebo mechanickými spoji. Spojování trubky s tvarovkou se provádí shodně u všech typů trubek, tvarovky jsou shodné. Z trubky STABIOXY je nutné před svařováním v délce zasunutí do hrdla tvarovky speciálními ořezávači odstranit horní PP-RCT vrstvu a střední hliníkovou vrstvu.

Trubky a tvarovky se spojují polyfúzním svařováním, větší průměry pomocí elektrotvarovky nebo na tupo. Všechny způsoby musí být prováděny přesně podle
schválených pracovních postupů.

Dělení trubek

Trubky lze dělit (řezat, stříhat) pouze ostrými, dobře nabroušenými nástroji. Doporučuje se použití speciálních nůžek nebo řezáku pro plastové potrubí.

Pro přechod plast-kov u potrubí teplé vody a vytápění se používají zásadně přechodky se zalisovanými mosaznými poniklovanými vnitřními a vnějími závity.

Pro utažení šroubovaných spojů se zalisovanými závity se používají utahovací klíče s páskou, pokud není přechodka opatřena vícehranem přímo na kovové části.

UPOZORNĚNÍ:

Používání přechodek s plastovými závity je v sanitární technice z tepelně– technických a fyzikálně – mechanických důvodů nepřípustné. Přechodky s plastovými
závity lze využít např. při zřizování provizorních rozvodů.

Těsnění spojů

Těsnění šroubovaných spojů se provádí výhradně teflonovou páskou, teflonovou nití nebo speciálním těsnícím tmelem.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti