Upravit stránku

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost FV – Plast, a.s., IČO 261 67 654, se sídlem Pod Harfou 3/3, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6480 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek https://www.fv-plast.cz/ a http://www.fv-therm.cz, zákazníky, distributory, dodavatele a návštěvníky našeho areálu informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.


Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich osobních údajů bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.

 • V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětlujeme:
 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme; a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@fv-plast.cz. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se námi prováděného zpracování osobních údajů.

1.    JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

Zpracováváme následující informace:

 • Osobní údaje, které nám sdělujete. Jedná se o Vaše osobní údaje, které nám sdělíte při komunikaci s námi. Jedná se zejména o osobní údaje vyplývající z uzavřené smlouvy na naše produkty/služby, když nás kontaktujete (ať už prostřednictvím webových stránek či jinak) a zasíláte nám žádosti a podněty, když nám jinak dodáte nebo vyplníte určité údaje o sobě, když nám poskytujete osobní údaje pro účely fakturace nebo při hlášení škodních událostí. Může se jednat zejména o tyto kategorie osobních údajů:
  • identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídla, datum narození atd.
  • kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo
 • Osobní údaje, které získáváme, když odebíráte naše produkty či služby. Shromažďujeme informace o tom, jaké produkty od nás odebíráte a jakým způsobem využíváte naše služby, tedy od návštěvy našich webových stránek až po odebírání našich produktů či služeb. Jedná se zejména o následující informace:
  • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.
  • Vaše platební a fakturační údaje. Pokud odebíráte naše zboží, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje související s fakturací a úhradou ceny za toto zboží.

2.    JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU

 • Údaje, které nám poskytujete (sdělujete), využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a naše produkty, abychom Vás kontaktovali, poskytli Vám informace, o které jste nás požádali nebo které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Shromážděné informace také využíváme k tomu, abychom Vám mohli zasílat obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, o chystaných změnách nebo nových produktech či službách, které poskytujeme.
 • Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran (viz dále příloha A – POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, včetně bodu 3.2. – Funkce třetích stran). Pokud například uložíme Vaše nastavení jazyka, budeme Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat identifikátor ze souborů cookies nebo podobných technologií s Vašimi osobními údaji. Vaši IP adresu využíváme k identifikaci města, ze kterého navštěvujete naše webové stránky pro lepší pochopení chování návštěvníků našich webových stránek.
 • Informace získané od třetích stran (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík) můžeme využívat při poskytování našich služeb a k ochraně našich právem chráněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle výše uvedených Zásad na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme.

Naše oprávněné zájmy, na jejichž základě zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou založené na našem vzájemném vztahu. Naše oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména:
 • Vaše kontaktování a informování v rámci vzájemného obchodního styku, včetně případné realizace přímého marketingu;
 • zlepšování našich služeb a produktů, které jste si od nás zakoupil/a;
 • propagace našich služeb a produktů;
 • vytváření statistik na základě Vašich podnětů a dotazníků, které nám umožní lépe přizpůsobit naše produkty či služby zákazníkům;
 • vedení evidencí týkajících se Vaší ekonomické situace;
 • efektivní poskytování služeb zákaznické podpory; a
 • ochrana našich i Vašich právních nároků.
Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení, zda byly Vaše údaje smazány, kdo je v rámci naší společnosti smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

3.    KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu. Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami či na základě všeobecných podmínek, abychom mohli kontrolovat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají. 

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo IT služeb 
 • orgány státní správy a zdravotní pojišťovny dle našich zákonných povinností, zejména Finanční správa České republiky a Česká správa sociálního zabezpečení;
 • poskytovatelé účetních služeb 
 • poskytovatelé právních služeb 
Kompletní seznam příjemců a zpracovatelů osobních údajů zašleme na vyžádání na adrese gdpr@fv-plast.cz
Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.

4.    PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a služeb mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů či služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů či služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano, budeme je uchovávat po tuto dobu.
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytl jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

5.    JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze ta nejmodernější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a nejvhodnější software.
Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.


Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:

 • Organizační bezpečnost. Klademe důraz na to, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména: 
  • Přijali jsme a udržujeme směrnice a dokumenty interní bezpečnosti;
  • Pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;
  • Smluvně upravujeme odpovědnost zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k Vašim osobním údajům;
  • Přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Vašimi osobními údaji.
 • Technická opatření. Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, zejména:
  • Přístup do systémů obsahující osobní údaje jen pod heslem;
  • Pravidelná údržba zařízení, na kterých budou data uložena;
  • Zajištění ochrany antivirem, firewallem, prostředky k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování; 

6.    JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese gdpr@fv-plast.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné na webových stránkách uvedených výše.

POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

1.    Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Naše společnost využívá následující cookies:

 • Google analytics

2.    Proč cookies používáme?

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:

 • K tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;
 • Zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky;
 • Umožnit Vám sdílet příspěvky na sociálních sítích;
 • Neustále zlepšovat naše webové stránky;
 • Učinit náš marketing efektivnějším (což nám v důsledku umožňuje poskytovat naše služby a produkty za cenu, za kterou je v současnosti poskytujeme).

Cookies nepoužíváme k:

 • Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • Předávání osobních údajů třetím stranám;
 • Získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

3.    Více informací o cookies

3.1.    Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako například:

 • Abychom zjistili, zda jste či nejste přihlášeni do systému;
 • Abychom si zapamatovali Vaši historii vyhledávání na našich webových stránkách.

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové stránky.

3.2.    Funkce třetích stran

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí marketingových nástrojů, a to především Google Analytics. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům, neumožňují však identifikaci konkrétního uživatele, resp. sběr jeho osobních údajů. 
Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů jednotlivých služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/ či v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

3.3.    Jak odmítnout používání souborů cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti