Upravit stránku

1. POUŽITÍ SYSTÉMU

Systém FV AQUA PPR a PP-RCT umožňuje realizace rozvodů v obytných domech, administrativních a veřejných budovách, v průmyslu i v zemědělství.

Je určen pro dopravu studené a teplé vody a při dodržení předepsaných pravidel i pro ústřední vytápění. Pro jednotlivé aplikace je potřeba zvolit vhodný druh trubky s odpovídajícími parametry mezní provozní teploty a tlaku. Systém FV AQUA nabízí potrubí PPR, PP-RCT HOT, PP-RCT UNI, PP-RCT FASER a PP- RCT STABIOXY.

Systém lze použít i pro vzduchové rozvody. Možnost vedení jiných kapalných, plynných či pevných látek je nutno posoudit v každém konkrétním případě.

Všechny trubky lze spojit uceleným sortimentem tvarovek PPR spojovaných polyfúzním svářením (do průměru 125mm) nebo svářením natupo (průměry od 160mm).

Rozvody vody

Systém je možno použít pro všechna potrubí vnitřního vodovodu (studená voda, užitková voda, teplá voda, teplá voda pro cirkulaci). Pro plastový potrubní systém je předpokládaná životnost 50 let při správné volbě materiálu, typu trubky a správné aplikaci.

Typ trubky v závislosti na systému ohřevu teplé vody a regulaci její teploty volí projektant. V rozvodech teplé vody se předpokládá max. teplota vody v místě výtokové baterie 57°C jako ochrana proti opaření a v samotných rozvodech možnost krátkodobého přehřívání teplé vody na vyšší teploty (70°C) v místě ohřevu z hygienicých důvodů, zejména likvidace patogeních organismů.

Rozvody topení

Při posuzování vhodnosti použití konkrétního druhu trubky pro vytápění je nutné použít hodnotu vstupní výpočtové teploty otopné vody, což je nejvyšší teplota, která se v soustavě vyskytuje. Projektant soustavy vytápění ji volí v závislosti na požadované teplotě na vstupu do otopných těles, podle technických možností zdroje tepla a typu expanzní nádoby.

Při instalaci plastového potrubí za kotlem nebo bojlerem doporučujeme z hlediska ochrany při přehřátí systému nainstalovat za kotel či bojler 1,5 – 2 m kovového potrubí.

Způsoby vedení potrubí pro rozvody vody a vytápění jsou shodné. Základními požadavky jsou zabezpečení mechanické ochrany potrubí a zajištění podpory potrubí a kompenzace dilatace.

Potrubí lze vést:

  • v drážkách stěn
  • v instalačních příčkách (předstěnová montáž)
  • v podlahách, stropech
  • podél stěn (volně nebo v krytech)
  • v instalačních šachtách a kanálech
  • pod omítkou
  • v sádrokartonových příčkách a podhledech

Vedení potrubí mimo objekt je nutno posoudit dle konkrétních podmínek.

2. MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

2.1. Upozornění
Pro montáž lze použít jen prvky, které nebyly při dopravě a skladování poškozeny a znečištěny.

Minimální teplota pro montáž plastových rozvodů je s ohledem na svařování +5°C. Při nižších teplotách se obtížně zajišťují podmínky pro vytvoření kvalitních spojů.

Po celou dobu montáže a dopravy se musí prvky plastového systému chránit před nárazy, údery, padajícím materiálem a před ostatními způsoby mechanického poškození.
Ohýbání potrubí se provádí bez nahřívání při teplotě minimálně +15°C. Pro trubky průměru 16 – 32 mm platí, že minimální poloměr ohybu je 8x průměr potrubí (D).

Je nepřípustné ohýbat potrubí za pomoci ohřívání otevřeným plamenem nebo horkým vzduchem.

Křížení potrubí se provádí speciálními tvarovkami pro tento účel.

Spojování plastových částí se provádí polyfúzním svařováním, dále svařováním pomocí elektrotvarovek a svařováním natupo. Při svařování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojování je třeba dodržet přesně postup a použít vhodné nástroje.
Pro trvalé závitové spoje je třeba použít tvarovky s kovovým závitem. Řezání závitů na plastové prvky je zakázáno. Závity se těsní teflonovou páskou, těsnicí nití nebo speciálními těsnícími tmely.
Pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na možný přenos tepla do tvarovky spojovat pájením nebo svařováním.

Pro dočasné nebo krátkodobé uzavření nástěnných kolen, případně univerzálního nástěnného kompletu před montáží výtokových armatur, doporučujeme použít plastové zátky (plastové zátky jsou určeny pouze pro dočasné použití – např. tlaková zkouška). Pro dlouhodobé uzavření musí být použity zátky s kovovým závitem.

2.2 Délková roztažnost a smrštování

Rozdíl teplot při montáži a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odlišnou teplotou než byla teplota při montáži, způsobuje délkové změny – prodloužení nebo zkrácení (Δl).

U - kompenzátor

Vhodný způsob kompenzace: potrubí se odkloní ve směru kolmém na původní trasu a na této kolmici se ponechá volná kompenzační délka (označení LS), která zajistí, že při dilatování přímé trasy nevzniknou podstatná přídavná tlaková a tahová napětí ve stěně trubky. Kompenzační délka Ls závisí na vypočteném prodloužení (zkrácení) trasy, materiálu a průměru potrubí.

Pro kompenzaci délkových změn se u polypropylénu využívá ohebnosti materiálu. Kromě kompenzace v ohybu potrubní trasy se využívá ohybových „U“ kompenzátorů a kompenzačních smyček.

Hodnotu délkové změny Δl lze též odečíst z grafů.

Tabulka pro instalaci FV PPR kompenzační smyčky

FV PPR kompenzační smyčka

Před svařením F V PPR kompenzační smyčky ji stlačte ve s měru
šipek a s vařujte ji stlačenou o v ypočtenou hodnotu Δ l.

PB pevný bod
KU kluzné uložení
L výpočtová délka potrubí

Příklad kompenzace změnou trasy přizpůsobené
stavební konstrukci

„U“ kompenzátor

Vypočtenou volnou délkou Ls se rozumí délka bez jakýchkoliv pevných podpor či závěsů, které by bránily dilataci. Volná délka Ls by neměla překročit max. vzdálenost podpor v závislosti na průměru potrubí a teplotě média.


Délkové prodloužení: celoplastové trubky PPR a PP-RCT

Délkové prodloužení: trubky STABIOXY a FASER

2.3. Vzdálenosti podpor potrubí

Důsledné uchycení plastového potrubí je závislé hlavně na délkové roztažnosti materiálu. Vzájemná vzdálenost podpor potrubí závisí na provozních podmínkách, materiálu potrubí, hmotnosti potrubí a hmotnosti dopravovaného média. Celkovou délku potrubí je potřebné rozdělit do jednotlivých částí - dilatačních úseků, ve kterých je umožněno roztažení, nebo kontrakce. Dilatační úseky ohraničují pevné body PB. Mezi pevnými body je potrubí uloženo na kluzných uloženích KU. Vzdálenosti podpor pro jednotlivé druhy trubek je v následujících tabulkách.

Maximální vzdálenost podpor celoplastových trubek FV PP-RCT UNI pro vodorovné potrubí.


Maximální vzdálenost podpor vícevrstvých trubek FV PP-RCT FASER COOL pro vodorovné potrubí.
Maximální vzdálenost podpor vícevrstvých trubek FV PP-RCT FASER HOT a FV PP-RCT STABIOXY pro vodorovné potrubí.

Pro svislá potrubí všech druhů trubek se maximální vzdálenosti podpor
násobí koeficientem 1,3.

2.4 Uchycení potrubí

Pro vedení potrubní trasy je nutné respektovat materiál rozvodů, tzn. především délkovou teplotní roztažnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a způsob spojování.

Uchycování rozvodů se provádí tak, aby byly rozlišeny pevné body (PB) a kluzná uložení (KU) pro předpokládanou délkovou změnu potrubí.

KU v místě odbočky

KU v místě osazení armatury na potrubí
PB pomocí pevně stažených objímek (pouze u horizontálního potrubí)
PB uchycením u tvarovky
KU volnou objímkou