Upravit stránku

Montážní instrukce pro FV COMFORT pro suchý systém

Suchý systém podlahového vytápění se s výhodou používá v případě rekonstrukcí domů, bytů a památek, všude tam, kde není možné použít podlahové vytápění s mokrou pokládkou. Vzhledem k nižšímu otopnému výkonu v porovnání s jinými způsoby pokládky, je vhodný zejména pro nízkoenergetické, montované domy a podkroví. Podlaha vytvořená suchým způsobem může pracovat s vyšší teplotou otopné vody. Přívodní teplota vody se pohybuje v rozsahu 40 až 70°C. Teplota přívodní otopné vody musí být přizpůsobena odolnosti všech komponentů, které přicházejí do kontaktu s teplotou otopné vody. U suché pokládky je to limitované zejména odolností sádrovláknitých desek, která se pohybuje maximálně do 40 až 45°C. Limitující vlastnost sádrokartonu je potřebné zohlednit při projektování a dimenzování. Tento způsob se s výhodou používá tam, kde postačuje nižší měrný tepelný výkon cca do 50 W/m2 např.jako dodatková otopná plocha, nebo pro temperování, nebo je požadovaná nízká konstrukční výška podlahy při rekonstrukcích.

 

Výhody použití suchého systému:

 • možnost instalace i na konstrukce s omezenou únosností (podkroví, neúnosné stropy, klenbové stropy)
 • využití v případě rekonstrukce
 • konstrukční výška skladby suchého systému je 50 mm
 • menší teplotní setrvačnost oproti mokré pokládce do betonové desky
 • možnost prvního zátopu bezprostředně po pokládce

  TRUBKY PRO SUCHÝ SYSTÉM - FV MULTIPERT-5 průměr 14 x 1,8 mm

   FV MULTIPERT-5


   5-vrstvá vysoce flexibilní systémová trubka z materiálu PE-RT se zvýšenou teplotní odolností podle EN ISO 22391, s kyslíkovou bariérou podle DIN 4726, se zvýšenou ochranou proti mechanickému poškození při transportu a manipulaci na stavbě. Balení po 200 m a 300 m v přepáskovaném návinu v kartonovém obalu. Propustnost kyslíku při teplotě 40°C je hluboko pod hranici stanovenou v DIN 4726. Metodou HP je bariérová vrstva EVOH neoddělitelně připojena k základní trubce.

   SKLADBA SUCHÉHO SYSTÉMU
   Celková stavební výška suchého systému je 50 mm, viz.obr.1. Vytápěcí potrubí se pokládá meandrovým způsobem, viz.obr. 2. Přívodní potrubí se nejdříve přivede k nejvíce ochlazované stěně. základní rozteč potrubí při pokládce suchého systému je 125 mm, viz.obr.3. Po úpravě drážek v místě oblouku je možné položit potrubí s roztečí 250 mm.

   KOMPONENTY PRO SUCHÝ SYSTÉM

   FV TBS systémová deska s izolací 25 mm pro suchou výstavbu

   Základem pokládky je polystyrenová deska s vyfrézovanými drážkami pro osazení hliníkových lamel a lamelových oblouků, viz.obr.4, 5, 6. Do drážek v polystyrenových deskách se osazují hliníkové lamely, které zvyšují únosnost a zajišťují rovnoměrné rozložení teploty. Drážky jsou vytvořené ve vzdálenostech 125 mm.
   obr.4 FV TBS systémová deska s izolací 25 mm pro suchou výstavbu

   FV TBS L lamela pro desky FV TBS

   Kovové lamely zvyšují pevnost podlahy a umožňují rovnoměrné rozložení tepla. Kovové lamely mají před ražené linie dělení v délce 10 cm. To umožňuje požadované zkrácení bez použití dodatečných montážních pomůcek.
   Obr.6 FV TBS C lamelový oblouk pro desky FV TBS
   FV TBS C lamelový oblouk pro desky FV TBS Pro bezpečný pohyb potrubí pro rozteč 125 mm je tento ohyb ochráněn lamelovým obloukem. Min.poloměr pohybu bez ochránění je 5 x d = 5 x 14 mm = 70 mm.

   obr.5 FV TBS L lamela pro desky FV TBS
   materiál: Fe/Zn, tl.5 mm

   Po položení vytápěcího okruhu suchého systému se desky zaklopí 2x sádrovláknitou deskou 2 x 12,5 mm (např. Fermacell, Cetris). Jednotlivé desky se pokládají s překrytím spár v obou směrech.

   Na sádrovláknité desky se pokládá finální podlahová krytina (dlažba, vinyl, koberec, plovoucí podlaha s vhodnou děrovanou podložkou...). Skladba suchého systému umožňuje, že podlaha je oproti klasickému mokrému procesu vytopená v řádech několika minut.

   Průměrný výkon suchého systému je 50 - 60 W/m2. Před pokládkou suchého systému je potřebné vypracovat detailní kladečský plán desek a montáže potrubí. Maximální délka okruhu d 14 x 1,8 mm je 60m.

   Spotřeba materiálu na 1 m2:

   Obr.7 Spotřeba materiálu na 1 m2 při suché pokládce
   1. FV TBS systémová deska s izolací 25 mm pro suchou výstavbu  2 ks
   2. FV TBS L lamela pro desky FV TBS ............................................ 8 ks
   3. FV TBS C lamelový oblouk pro desky FV TBS ............................*4 ks
   * viz porovnání potřeby lamelových oblouků
   Potřeba lamelových oblouků je závislá na tvaru podlahové plochy. Viz. porovnání při stejné podlahové ploše místnosti 7,5m2.
   Varianta A

   Rozměry místnosti 3 m x 2,5 m = 7,5m2. Délka potrubí 60 m. Spotřeba FV TBS C lamelových oblouků 23 ks.
   Varianta B

   Rozměry místnosti 1,5 m x 5 m = 7,5 m2. Délka potrubí je 60 m. Spotřeba FV TBS C lamelových oblouků 39 ks.
   Varianta C

   Rozměry místnosti 1,5 m x 5 m = 7,5m2. Délka potrubí 60 m. Spotřeba FV TBS C lamelových oblouků 11 ks.

   REGULACE

   Regulace podlahového vytápění je možná změnou teploty otopné vody nebo změnou průtoku v jednotlivých okruzích. Teplota otopné vody může reagovat na vnější teplotu pomocí ekvilermní regulace na zdroji. Regulace průtoku je možná ručně, pomocí průtokoměrů na jednotlivých okruzích. Další způsob je namontování prostorových termostatů, které zajišťují ovládaní termopohonů na rozdělovači podlahového vytápění. Jejich regulací lze měnit průtok otopného média v okruzích podlahového vytápění a tím snižovat nebo naopak zvyšovat teplotu jednotlivých místností.

   STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PŘED POKLÁDKOU SUCHÉHO SYSTÉMU

   Správná pokládka suchého podlahového vytápění vyžaduje projekt, min. výkresy pokládky a obvyklou stavební připravenost a koordinaci s ostatními profesemi na stavbě.

   Realizační projekt musí počítat nejen s dostatečnou stavební výškou pro vlastní podlahové vytápění, ale i s výškou pro položení tepelné izolace na podlahách domu pro zabránění únikům tepla do okolí. Požadavky na výšku tepelné izolace se liší podle charakteru domu a podle tepelných vlivů na každou místnost. Jiné jsou požadavky na místnost nad vytápěnou nebo nevytápěnou garáží a jiné na místnost kde je podloží zemina. Skutečnou výšku tepelné izolace určuje projekt. Tepelná izolace musí splňovat požadavky pro zařazení budovy do jednotlivých energetických tříd.

   Doporučená výška tepelné izolace v přízemí domu nad nevytápěnými prostory je:

   • u pasivního domu 30 cm
   • u nízkoenergetického domu 20 - 25 cm
   • standardní doporučená výška 10 - 16 cm

   Doporučená výška tepelné izolace nad vytápěnými prostorami je pak 10 až 12 cm. Do této výšky je započítána i kročejová izolace o síle 2 - 4 cm.

   Systémová deska pro suchý systém má tloušťku 25 mm. Případné doizolování podle požadavek projektu se provádí stabilizovaným podlahovým polystyrénem min. EPS 100, pro zabránění klesání podlahy. Pokládku je výhodné provést ve dvou vrstvách polystyrenu kladeného přísně na sebe, celá skladba se tak více stabilizuje a zamezíte tepelným mostům z podloží domu.

   Před pokládkou podlahového vytápění musí být nainstalováno:

   • rozvody vodoinstalace
   • kanalizace
   • elektroinstalace
   • případě centrální vysavač
   • omítky stěn

   Vlastní pokládka celé skladby tepelné izolace a podlahového vytápění začíná od základové desky. Na základové desce musí být provedena vodorovná hydroizolace.

   Pro případ instalace podlahového vytápění na podlahu v kontaktu se zemí musí být prověřeno radonové zatížení budovy případně udělat opatření proti radonu v souladu s ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Pokud jsou na nosném podkladu položena potrubí, musejí být před pokládkou izolace lokalizována. Pod nimi ležící izolace nesmí být poškozena. Vyrovnáním je nutno znovu vytvořit rovný povrch pro pokládku izolační vrstvy - minimálně pro pokládku kročejové izolace.

   Pokud podklad obsahuje zbytkovou vlhkost musí být stavební úpravou (pokládka PE-fólie) zabráněno vzlínání vlhkosti do suché konstrukce podlahy.

   Produkty pro suchou výstavbu nesmí být před, po dobu výstavby a po výstavbě vystaveny vysoké vzdušné vlhkosti.

   Po ukončení instalačních prací je nutno zařízení odborně naplnit a zkontrolovat vodotěsnost. Je nutno dodržet zadání normy VDI 2035 (zabránění škod v otopných systémech s teplou vodou).

   K rozvaděči otopného okruhu je nutno připojit všechny napájecí a zpětné ventily. Napojovací potrubí od zdroje a ke zdroji je s 1" AG připojením volitelně zleva nebo zprava. Od zdroje vody je nutno k přívodu připojit hadici. Na zpětné větvi musí být připojena hadice končící ve výpusti nebo mimo dům. Nutno dodržovat směr toku. Po otevření přívodního ventilu je nutno odvzdušnit trubku přívodního rozvaděče. Následně otevřít 1.přívodní ventil a 1.zpětnou větev.

   Pokud je otopný okruh kompletně naplněn vodou tak, že na volném konci již nevychází žádný vzduch, pak musí být 1.otopný okruh opět uzavřen. U dalších otopných okruhů je nutno postupovat analogicky. Po ukončení kompletního plnícího a odvzdušňovacího procesu jsou plnicí a výpustné armatury uzavřeny. Veškeré napájecí a zpětné ventily je pak nutno otevřít. Vodou naplněný systém je nyní nutno podrobit tlakové zkoušce podle požadavků normy ČSN EN 1264. Tlaková zkouška musí být nutně provedena vodou z důvodu zabránění škod na potrubích. Zkušební tlak je dvojnásobek provozního tlaku, avšak minimálně 6 bar potrubích (dle ČSN 1264-4). Po dvou hodinách je potřebné obnovit zkušební tlak. Případný pokles tlaku je většinou následkem dilatace trubek. Doba trvání zkoušky je 12 hodin. Tlaková zkouška je úspěšná, pokud na žádném místě potrubí, spojů a napojení neuniká voda a zkušební tlak nepoklesl o více než 0,1 bar za hodinu. O provedení tlakové zkoušky je nutno vypracovat protokol. Tento protokol je nutno připojit ke stavební dokumentaci.

   Pro ochranu otopného zařízení a bezpečnostních zařízení je nutno dbát na to, aby během tlakové zkoušky byly kulové kohouty připojovací soupravy uzavřeny.

   POSTUP PRACÍ PŘI POKLÁDCE SUCHÉHO SYSTÉMU

   • Nainstalovat FV skříň rozdělovače pod omítku nebo na omítku a nainstalovat do ní rozdělovač podlahového vytápění.
   • Připevnit FV okrajový pás kolem obvodu všech stěn, kde bude podlahové vytápění.
   • Na stropy s dřevěných trámů položit prodyšnou ochranu, pro ochranu před tvorbou plísní.
   • Prověřit rovinatost podkladu, malé nerovnosti do 1 cm vyskytující se místy je vhodné vyrovnat vhodnými tmely. Menší nerovnosti znivelovat pomocí vhodných samozpevňujících suchých násypů.
   • Položit tepelnou nebo kročejovou izolaci v tloušťce podle projektu.
   • Položit FV TBS systémové desky suchého systému celoplošně, bez mezer a napojením okrajových lišt desek.
   • Před rozdělovačem dolnit drážky pro napojení trubek okruhů na rozdělovač. Jednotlivé trubky mezi sebou oddělit vrstvou polystyrénu.
   • Do drážek v FV TBS systémových deskách osadit podle kladečského výkresu FV TBS L lamely a FV TBS C lamelové oblouky.
   • Namotat trubky okruhů do připravených drážek.
   • Napojit přívodní potrubí jednotlivých okruhů na rozdělovač.
   • Propláchnout otopné okruhy, naplnit teplonosnou látkou a odvzdušnit.
   • Provést tlakovou zkoušku.

   HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ

   Po ukončení kontroly těsnosti a před uvedením zařízení do provozu je nutno provést nastavení jednotlivých otopných okruhů (podle DIN EN 1264/EnEV). Hodnoty nastavení jednotlivých otopných okruhů je nutno zjistit v projektových podkladech a nastavit je na indikátorech průtoku napájecí větve. Hydraulické nastavení tak přispívá k úspoře energie. Pro zajištění provedených nastavení doporučujeme zajistit a případně zaplombovat bezpečnostní krytky na indikátorech průtoku. Lze tak rychle zjistit změnu nastavení. Nastavení jednotlivých otopných okruhů je podle DIN 1264 a EnEV nutno provést pro provedení zkoušky těsnosti.

   Tento web využívá cookies

   Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti