Upravit stránku

Výzkum a vývoj

Výrazná orientace na potřeby zákazníka

Spokojenost zákazníka je prioritou společnosti. Požadavkům zákazníka se podřizuje náš výrobní program, vývoj produktů, jeho cena, ale i použitá technologie a požadavky na systém managementu kvality. Hledisko kvality se snažíme posuzovat v nejširším slova smyslu (produkce, služby, vzájemné vztahy, odpovědnost za výrobek, odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí).


Kompletní výrobky pro montáž rozvodů vody

Firma FV Plast, a.s. vlastní veškerá výrobní zařízení, která umožňují vyrobit kompletní výrobky pro montáž rozvodů vody uvnitř budov. Naše společnost se stále rozvíjí a do budoucna se hodlá stále zdokonalovat a rozšiřovat výrobu – např. o vícevrstvé trubky z polypropylenu a polyetylenu. Kvalita výroby a široký sortiment výrobků jsou plně srovnatelné s největšími výrobci obdobných systémů v západní Evropě.


Kvalita v nejširším slova smyslu

Plně si uvědomujeme, jakou nepříjemnost může způsobit případné poškození či vada našeho výrobku. Vytopený byt nebo rozbourané obklady v koupelně, to jistě nepatří k situacím, které by kohokoliv z nás potěšily.  
Vyloučení těchto nepříjemností spočívá v kvalitním nainstalování kvalitního výrobku. Předpokladem k jeho výrobě je

 • používání kvalitních a certifikovaných surovin,
 • správný technologický postup výroby, 
 • důkladná vstupní a výstupní kontrola.

Kvalita výroby je dána používaným zařízením a jeho obsluhou. Klademe důraz na kvalitní a kvalifikované pracovníky, kteří jsou zárukou pro bezproblémovou výrobu na moderních strojích a jsou schopni zvládnout výrobu i těch nejsložitějších výrobků.Kvalita výrobního zařízení je pro nás po celou dobu existence jedním z prvořadých úkolů.


Komplexní kontrola kvality výroby

Společnost FV Plast vybudovala svou vlastní zkušební laboratoř, kde se provádí:

 • Stanovení indexu toku taveniny termoplastů (ČSN EN ISO 1133)
  - charakterizuje tokové vlastnosti polymeru
  - jeho hodnota slouží jako vstupní kontrola kvality granulátu, kvality trubek a tvarovek z hlediska technologických parametrů na změnu tokových vlastností
  - tato zkouška se provádí při každé dodávce suroviny
 • Termogravimetrická analýza polymerů (ČSN EN ISO 11358) (termická analýza)

 • Stanovení pevnosti plastových trubek a tvarovek namáhaných konstantním přetlakem (ČSN EN ISO 1167 1, 2)
  - stanovení pevnosti trubek a tvarovek z plastických hmot při společném působení mechanického namáhání, času, teploty a prostředí)

 • Stanovení délkové změny po tepelném namáhání (ČSN EN ISO 2505)
  - délkové změny po beztlakovém tepelném namáhání charakterizují optimalizaci technologických parametrů a jejich vliv na kvalitu trubek

 • Hodnocení přilnavosti jednotlivých vrstev u trubek STABI (EN ISO 17454)
  - stanovení adheze jednotlivých vrstev

 • Stanovení tahových vlastností
  - stanovení meze pevnosti v tahu, modulu pružnosti při tahovém namáhání a dalších tahových charakteristik napětí/poměrové prodloužení

 • Stanovení geometrických vlastností (ČSN EN ISO 3126)
  - hodnocení rozměrů

 • Hodnocení vzhledu a provedení (ČSN EN ISO 15874)

 • Odolnost teplotnímu cyklování (ČSN EN 12293)

O provedených zkouškách jsou vedeny podrobné zkušební protokoly a jsou archivovány po dobu minimálně 10 let. Zkušební laboratoř nám umožňuje 24 hodin denně provádět pravidelnou kontrolu kvality nejen surovin, ale také průběžnou kontrolu kvality finálního výrobku.

Pro výrobky, které vyrábíme, vyplývá ze Stavebního zákona povinná certifikace. To znamená, že autorizovaná osoba (Institut pro testování a certifikaci ze Zlína) provede příslušné testování a vydá (v případě shody výrobku) časově ohraničený certifikát, který nás opravňuje k výrobě daných výrobků. Autorizovaná osoba provádí po celou dobu platnosti namátkové kontroly ve výrobě, resp. u našich prodejců, a zajišťuje, zda naše výrobky odpovídají platným normám.